Nieuw Begin!

in 2015 constateren wethouder Olierook van de gemeente Enkhuizen (sociaal domein) en de diaconie van de Protestantse Gemeente te Enkhuizen  dat veel jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar in Enkhuizen (maar ook in de directe omgeving) in een slechte positie terecht zijn gekomen: veelal dak- of thuisloos, werkloos, perspectiefloos, verkerend in ongunstige sociale kringen, enzovoort. Een complexe problematiek die vraagt om een intensieve aanpak. Samen hebben wij het initiatief genomen om deze problematiek te bespreken met vertegenwoordigers van een breed sociaal spectrum. Dit leidt in december 2015 tot een breed gedeelde opvatting dat een project moet worden opgestart, dat nastreeft door middel van een integrale aanpak jaarlijks tien jongeren uit deze doelgroep een begeleidingstraject aan te bieden.
In januari 2016 wordt een projectgroep opgericht die de opdracht heeft een projectplan op te stellen. Met grote voortvarendheid en in de overtuiging dat een integrale aanpak de enige kans op succes is, aanvaardt de projectgroep deze uitdaging en heeft op 14 april 2016 een eerste versie van haar projectplan gepresenteerd:
Teveel jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar in Enkhuizen en omgeving hebben geen perspectief op een normaal bestaan omdat zij om verschillende (vaak complexe) redenen in de problemen zijn geraakt. Met het doel jaarlijks één of zelfs enkele van deze jongeren een perspectiefvolle toekomst te bieden, is een plan opgesteld. Dit plan beoogt jaarlijks en voor de duur van één jaar tien jongeren uit de doelgroep een integraal begeleidingstraject aan te bieden. Het traject onderscheid de deelgebieden wonen, werken en vrije tijd. Vijf jongeren krijgen begeleiding op alle drie deelterreinen: wonen, werken en vrije tijd.
De begeleiding van vijf andere jongeren richt zich slechts op het deelterrein werken. In 2017 is besloten te starten met het leefgebied ‘werken’ en de uitvoering van dit project onder te brengen bij de stichting Voor Effies. Hiertoe wordt het stichtingsbestuur uitgebreid met 2 vertegenwoordigers van Welwonen. De gemeente Enkhuizen is bereid het project voor 1 jaar financieel te steunen mits het zich geheel richt op het onderdeel ‘werken’. De directe uitvoering van het project komt in handen van een werkgroep bestaand uit:

Bram Sluis, voorzitter, oud-rector RSG
Cees Grapendaal, oud-docent Horizon College
Jacco Domburg, Welwonen
Jan de Boer, diaconie PGE

Op 1 september 2017 wordt Willem van Heiningen voor 1 jaar aangetrokken als ‘trajectcoach’ (32 uur per week). Hij start zijn werkzaamheden in de diakenkamer van de Zuiderkerk; per 1 mei 2018 heeft hij een werkplek bij Welwonen!
In de eerste 8 maanden heeft Willem met/voor 14 jongeren een zgn. perspectiefplan gemaakt. Inmiddels zijn er al 8 jongeren aan werk geholpen. Met de gemeente Enkhuizen zijn wij nu in gesprek over continuering van hun financiering voor het leefgebied ‘werken’ de komende jaren.
Op 1 maart 2018 heeft Welwonen het pand Van Puffelen aangekocht. Met behulp van de diaconie zal dit pand geschikt gemaakt worden voor (tijdelijke) bewoning van 4 jongeren uit het project, en een ‘beheerder’. Het doel is dat het op 1 oktober 2018 klaar is voor de eerste bewoners. Realisatie hangt o.a. af van in hoeverre wij van andere partijen dan de gemeente Enkhuizen, subsidie zullen ontvangen.
Een ambitieus plan wat duidelijk in een behoefte voorziet, waarin wij van elkaar en van anderen leren, waarin wij open staan voor samenwerking met professionele instellingen.

U zult zich misschien afvragen waarom begint de diaconie aan zo’n ambitieus project?

a. het past bij onze opdracht “er zijn voor hen die geen helper hebben” ;
b. wij zijn een door alle partijen gewaardeerde partner die ‘verbindt’! Die in staat is alle betrokken
professionals (Stadsteam, Maatschappelijk werk, Welwonen, Gemeente Enkhuizen, Esdege-
Reigersdaal, GGD, Parlan) om tafel te krijgen;
c. wij zijn in staat ‘vrijwilligers’ te mobiliseren.;
d. wij zijn bereid mee te financieren in vastgoed. Mede om een goed rendement op ons vermogen te
krijgen. Een rendement wat vervolgens weer wordt gebruikt voor diaconale projecten;
e. wij zijn bereid financieel (en in natura) bij te dragen aan de inrichting van het vastgoed.

diaconie PGE
juni 2018