zaterdag 20 april * Paaswake

Paaswake

door ds. H.G. Haandrikman, m.m.v. Byzantijns koor Indrik & koorleden Bjerjozka o.l.v. Sergej Latychev, organist Christine Janssen

Het is stil en donker in de kerk.
Vanuit de nacht zien wij uit naar het licht.

Bij de ingang van de kerk klinkt een gebed voor het aansteken van de Paaskaars en na het aansteken van de Paaskaars,
daarna gaat de gemeente staan.

De brandende Paaskaars wordt de kerk binnengedragen.

De lof van het licht
allen blijven staan als de diaken de lof van het licht uitspreekt:

.. door Hem, Messias Jezus, die is opgegaan als de morgenster.
Amen

De Paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst.

Zingen Lied 600

gemeente gaat zitten
Tekst

Indrik: Woskresenie Twoje
Uw opstanding, Christus onze Heer, bezingen de
engelen in de hemel. Wij willen u op aarde met een
zuiver hart eren.

DIENST VAN DE LEZINGEN

Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij, het
donker door?

Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken.
Wij gedenken dat wij gewekt worden door het Woord
van God. Hij heeft het licht geroepen over de aarde.

Indrik: Alleluja

Lezing Genesis 1: 1–5

Zingen Lied 701

Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij het
donker door?

Voorganger: Dit is de nacht van gedenken wat God aan
mensen deed!
Slaven waren wij, maar nu wacht ons de vrijheid.
Dood waren wij maar nu zullen wij leven!

Indrik: Alleluja

Lezing Exodus 14: 15-16, 19-22

Indrik:
Kto bog wjelyj jako Bog nasj
Ty jesie Bog tworjaj tsjoedjesa

Sakzal jesi wljeodjach sieloe Twojoe
Lerjech: nynje natsjach,
Sija izmjena djesnietsy Wysnjago.
Pomjanoew djela Gospodnja
Jako pomjanoe ot natsjala
Tjoedje sa Twoja.

Kto Bog wjelyj jako Bog nasj
Ty jesie Bog tworjaj tsjoedjesa.

Wie is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet.

Uw weg, God, is een heilige weg –
welke god is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet,
u hebt de volken uw macht getoond,

Wie is zo groot als onze God?
U bent de God die wonderen doet. Psalm 77: 14, 15

Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij het
donker door?
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken.
Dit is de nacht waarin de profetieën worden vervuld.

Indrik: Alleluja

Lezing Jesaja 55: 6-11

Zingen Lied 943: 1-3

Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere
nachten? Waarom slapen wij niet, maar waken wij het
donker door?
Voorganger: Dit is de nacht van het gedenken dat God mensen
bevrijdt en vernieuwt. Dit is het verhaal van vernieuwing

Indrik: Alleluja

Lezing Ezechiël 36: 24-28

Zingen Lied 834

DOOPGEDACHTENIS
De diaken giet water in het doopvont
Voorganger ………….

Indrik:
Jelitsy      comp. Rachmaninov

Jelitsy wo Christa krjestistjesja,
wo Christa obljekostjesja; Alliloeia!
Slava otsoe i Synoe i Swjatomoe Doechoe
I nynje I prisno I wo wjeki wjekov, aminj!
Wo Christa obljekostjesja; Alliloeia!

U die in Christus gedoopt bent
hebt u met Christus bekleed. Halleluja!
Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
In de eeuwen der eeuwen, amen. Halleluja!

Geloofsbelijdenis:       gemeente gaat staan

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen,de vergeving van zonden,
de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven. Amen

gemeente gaat zitten
Doopgedachtenis
• Allen die gedoopt zijn, kunnen naar voren komen en met het
water uit de doopvont hun voorhoofd aanraken (eventueel
door het maken van een kruis) als teken van het gedenken
van de doop.
• De huispaaskaarsen kunnen worden aangestoken
• We geven het licht van de Paaskaars aan elkaar door.

Intussen zingt Indrik Cherubijnenhymne – comp. A. Galitsin

Izje, cheroewimy tajno tajno obrazoejoestsje.
Izje wotworjastsjej Trojtse, Trojtse triswjatoejoe pesnj pripewajoestsje.
Wasjakoje nynje, nynje zjitsjejskoje otlozjim popjetsjenija. Aminj
Jako da Tsarja wsech podymem,
angeljskimi njewidimo dorinosima tsjinmi.Alleluja, Alleluja!

Wij, die op een mystieke manier de icoon zijn van de Cherubijnen, wij zingen de hymne ‘driemaal heilig’ voor de levenschenkende Drie-eenheid. Laten wij opzij schuiven alle zorgen van deze wereld om de Koning van het heelal te ontvangen, onzichtbaar begeleid door de engelenkoren. Halleluja, halleluja, halleluja!

gemeente gaat staan

Lezing van het Paasevangelie Matteüs 28: 1-10

Indrik: Paastropaar
Christos voskrese iz mertvyh,
smertijoe smertj poprav,
i soesjtsjim vo grobjeh zhiwot darowav.

Christus is opgestaan uit de dood,
door zijn sterven vernietigt Hij de dood.
Aan hen die in het graf waren
schenkt Hij het leven.

Diaken: De Heer is waarlijk opgestaan!
Hij is waarlijk opgestaan!

Zingen Lied 630:1
Gemeente gaat zitten.

Voorbeden

Met Gospodi pomiloej – comp. Alfejev Hilarion
Heer ontferm u, Heer ontferm u!

Inzameling
Intussen zingt Indrik – vocalise van Cherubijnenlied,  componist: Alfejev Hilarion

Slotlied: lied 634

Zegen

Uitleidend orgelspel

U bent van harte uitgenodigd voor paasbrood met een glas wijn/fris en paasbrood
U kunt uw kaarsje nu doven maar als u weer naar huis gaat, kunt u uw kaarsje weer aansteken om zo het Paaslicht naar buiten mee te nemen.

Wij wensen u allen een gezegend Pasen!