De verzorging van “Oriëntatie”, “Soms” en de website van onze gemeente verloopt altijd goed, maar afspraken over taken en verantwoordelijkheden waren nooit vastgelegd. Op voorstel van de redacties heeft de kerkenraad die nu in een ‘statuut’ vastgelegd:

REDACTIESTATUUT

1 Inleiding
De Protestantse gemeente te Enkhuizen (hierna: Zuiderkerkgemeente) communiceert via het kerkblad “Oriëntatie”, de website www.pgenkhuizen.nl en de mailbrief “Soms”, hierna samen te noemen “de media”.

2 Missie
De missie van de media is alle gemeenteleden en in algemene zin ieder in en om Enkhuizen die belangstelling heeft voor het christelijke geloof, en/of de activiteiten in en om de Zuiderkerk te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van onze geloofsgemeenschap.

3 Doelstelling
Het gebruik van de media heeft tot doel het Gemeente van Christus zijn te ondersteunen en aan onze omgeving bekend te maken waar onze gemeente voor staat.

4 Doelgroepen
a. De doelgroep van de website bestaat uit de leden van de Zuiderkerkgemeente en het algemene publiek.
b. De doelgroep van het kerkblad bestaat uit de leden van de Zuiderkerkgemeente.
c. De doelgroep van de mailbrief bestaat uit de leden van de Zuiderkerkgemeente en alle belangstellenden die hun mailadres daartoe beschikbaar hebben gesteld.

5 Middelen
De doelstelling wordt bereikt door:
a. de bezoekers van de website en de lezers van het kerkblad en de mailbrief zo goed mogelijk te informeren over wat er zich in en om de Zuiderkerkgemeente afspeelt
b. zorg te dragen voor vorming en toerusting door middel van meditatieve bijdragen en/of informatieve artikelen.
c. publiceren van berichten/artikelen over wat er op kerkelijk terrein regionaal, landelijk en wereldwijd aan de orde is.
op een manier die een breed publiek aanspreekt.

6 Kwaliteit
Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, dienen de media qua opbouw, stijl en inhoud van een zeker professioneel niveau te zijn. Daarbij wordt gestreefd naar communiceren op taalniveau B1.

7 De redacties
a. De redacties van de media worden elk gevormd door minimaal twee personen.
b. De redactieleden worden op voorstel van de zittende redactie benoemd door de kerkenraad.
c. Indien de redacties er niet in slagen tijdig een daartoe strekkend voorstel te doen benoemt de kerkenraad op eigen initiatief een of meer redactieleden.

8 Verantwoordelijkheden van de redacties
a. De redacties zijn verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving.
b. De media vallen onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
c. De redacties leggen – achteraf – verantwoording af aan de kerkenraad.

9 Bevoegdheden van de redacties
De redacties van de media zijn bevoegd tot
a. redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen
b. het op een door de redactie te bepalen moment plaatsen van bijdragen
c. het niet plaatsen van bijdragen

10 Privacy
De redacties zijn gehouden de Privacyverklaring van de Protestantse gemeente te
Enkhuizen dd. 28 juni 2018 zoals die is gepubliceerd op de website na te leven.

11 Afleggen verantwoording aan gemeenteleden
De redacties beantwoorden alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving van de media.

12 Interactie
a. In het kerkblad wordt niet gediscussieerd.
b. De website kan bij voldoende draagvlak en interesse tijdelijk of permanent ruimte bieden voor interactie en discussie. Mocht zij daartoe besluiten dan zal de redactie vooraf spelregels opstellen en bekend maken via de site.

13 Beroep
Vragen, problemen en geschillen die de redacties niet kunnen oplossen, worden voorgelegd aan het moderamen.

14 Aanlevering bijdragen
a. Bijdragen voor de media kunnen worden gestuurd naar de (e-mail)adressen die in het Colofon van Kerkblad Oriëntatie zijn aangegeven, en ook te vinden zijn op de website.
b. Voor bijdragen aan het kerkblad dienen de aanlevermomenten, zoals gepubliceerd in de media van de kerk, in acht te worden genomen.

15 Jaarplanning en verschijningsfrequentie kerkblad
a. De kerkbladredactie stelt een jaarplanning op die in Oriëntatie en op de website wordt gepubliceerd.
b. Het kerkblad verschijnt in de regel met een frequentie van één keer per vijf weken.
c. De mailbrief verschijnt naar behoefte, te bepalen door de redactie.
16 Financiën
De redacties van kerkblad en website gaan geen financiële verplichtingen aan die de daartoe door de kerkenraad vastgestelde jaarbudgetten overschrijden.

17 Wijziging statuut
De redacties van de media kunnen voorstellen tot wijziging van het statuut voorleggen aan de kerkenraad. Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen.
Het van kracht zijnde statuut is aanwezig en opvraagbaar bij de redactieleden van de media en bij het moderamen van de kerkenraad.

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Enkhuizen in zijn vergadering van 10 januari 2019.
w.g. Fenna Smit, voorzitter w.g. Kees van Zijverden, scriba