Doel:

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en andere steun voor de instandhouding van de Zuiderkerk aan de Zuiderkerksteeg 1 te Enkhuizen, alsmede de inventaris daarvan en voorts het bevorderen van de belangstelling voor dit cultuurbezit; alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
– Subsidies en donaties
– Schenkingen, erfstellingen en legaten
– Alle andere verkrijgingen en baten

ANBI:

Onze stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling. RSIN nummer: 8160.39.768  

Particulieren en bedrijven kunnen hun schenkingen aan de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk Enkhuizen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Het beleidsplan 2021-2025 en het laatste jaarverslag van de stichting zijn als pdf-bestand via de onderstaande snelkoppelingen te openen:

Beleidsplan Vrienden 2021-2025 

Financieel verslag 2019 (1)

Bestuur

Cees Rijnders, voorzitter/secretaris
Henk van den Brink, penningmeester
vacature, bestuurslid

Beloningsbeleid bestuursleden SVZK
Artikel 4 lid 5 van onze statuten geeft aan dat:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Stichting Vrienden van de Zuiderkerk Enkhuizen is een onafhankelijke instantie die zich inzet voor de instandhouding van dit monument. U kunt daaraan ook meewerken: wordt vriend(in)! Jaarlijks ontvangt u dan een informatieblad met de laatste ontwikkelingen van de kerk.

Email: stichtingvzk@gmail.com

Voor giften ten bate van de instandhouding van het monument: NL06 ABNA 0592966011 t.n.v. Stichting Vrienden van de Zuiderkerk