Vieringen

 

Elke zondag is er in de Zuiderkerk om 10.00 uur een kerkdienst. In de week voorafgaande aan Pasen zijn er extra vieringen: Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30 uur, Stille Zaterdag om 21.30 uur. Met Kerst is er op 24 december om 21.30 uur een avonddienst en op 25 december om 10.00 uur een ochtenddienst. Alle diensten worden aangekondigd in de Agenda.

Al voordat deze dienst begint, brandt de paarskaars. De kaars symboliseert Jezus Christus, de Opgestane Heer. Hij is de gastheer en ontvangt de mensen – gelovig, niet-gelovig of iets er tussenin – in zijn huis. In de eredienst zingen we, bidden we, lezen we uit de Bijbel, horen we de uitleg en schenken we God onze gaven en gebeden. Het gaat om zoeken en zuchten, om vragen en danken, lofprijzing en dienen, leren en leven.

Iedereen, van jong tot oud, is welkom om aan de viering deel te nemen. Ouderlingen, diakenen en predikant komen aan het begin van de dienst de kerk binnen. Zij vertegenwoordigen de kerkenraad. De ouderling van dienst heet de bezoekers welkom, ontsteekt twee kaarsen en geeft de predikant een hand, als teken dat de kerkenraad hem/haar de dienst toevertrouwt. De diakenen en collectanten zamelen aan het einde van de dienst gaven in. Deze zijn bestemd voor de kerk of voor een diaconaal doel. Diakenen hebben ook een belangrijke taak wanneer het Avondmaal wordt gevierd. Ongeveer zeven keer per jaar verleent de cantorij onder leiding van Jerry Korsmit medewerking aan de zondagse viering.

De gemeente rond de Zuiderkerk heeft een vaste orde van dienst volgens de zogenaamde oecumenische traditie:
– Dienst van voorbereiding: bemoediging en groet, kyrië en gloria
– Dienst van het woord: lezing uit de Bijbel en uitleg
– Dienst van gaven en gebeden: gebeden, inzameling en zegen

Volgens een bepaalde regelmaat wordt deze orde aangevuld met dienst van schrift en tafel, dienst van de doop, dienst van belijdenis of dienst van bevestiging van ambtsdragers. Elke kerkdienst is thuis te volgen via de kerkomroep. Ook op een later tijdstip kan men een dienst terugkijken. Na de dienst drinken we samen koffie.

Cantatevespers

De ochtenddiensten worden aangevuld met cantatevespers. In 2022 is de Evangelisch Lutherse gemeente van Enkhuizen gefuseerd met de Protestantse gemeente Enkhuizen. De cantatevesper – meestal gevierd met een door Johann Sebastian Bach geschreven cantate – is een kostbaar erfstuk van de Lutherse gemeente dat wij graag in stand houden. Deze diensten worden door velen, ook van buiten onze kerkelijke gemeente, bijgewoond. Uitvoerend koor is het Enkhuizer Bach Ensemble onder leiding van Jerry Korsmit.

Choral Evensongs

De Choral Evensongs zijn vespers in de Engelse traditie en worden verzorgd door de Martinus Cantorij onder leiding van Bas Halsema. Per jaar zijn er drie of vier Choral Evensongs. Vlak voor kerst wordt de beroemde Service of Lessons and Carols gezongen. De toegang is vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van de kosten.

foto: Cor Mantel