ANBI-gegevens diaconie van de PG Enkhuizen

 

Naam: College van diakenen van de Protestantse Gemeente te Enkhuizen
Postadres: Zuiderkerksteeg 1, 1601 HJ Enkhuizen
e-mail: diaconie@pgenkhuizen.nl
RSIN/Fiscaal nummer:
824139136

Beleidsplan: Diaconale opdracht
Diaconaat is de opdracht aan de gehele gemeente van Christus om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen in vergeten, onderdrukte of beknellende situaties in deze wereld, zowel dichtbij als ver weg. Kortweg: de diaconie is er ‘voor hen die geen helper hebben’. Nadrukkelijk ligt hier de opdracht tot wereldwijde zorg. Het betekent aandacht hebben voor de oorzaak van de situatie, deze zoveel mogelijk samen met de betrokkenen verbeteren en elkaar hierbij bemoedigen vanuit het geloof in het rijk van God waar vrede en gerechtigheid heerst. Het criterium voor deze aandacht is niet gelegen in de mate waarin iemand kerkelijk betrokken is, maar de mate waarin hulp of zorg nodig is.

Doelstelling: De diaconie: dienstbaar en verbindend
Diaconie is het maatschappelijk werk van de kerk. Een diaken stelt zich dienstbaar op en biedt hulp waar dat nodig is. Dat is meestal: daar waar geen helper is.
De diaconie ondersteunt bijvoorbeeld de kleding- en voedselbank. Of zorgt voor een paar weken leefgeld voor iemand die in de problemen gekomen is. En er is hulp als iemand vastgelopen is in het woud van regelgeving en instanties.
Het gaat altijd om noodhulp. De diaconie voorziet in de eerste behoeften en zoekt actief mee naar structurele oplossingen.
Ondersteuning gebeurt zoveel mogelijk anoniem. Een diaken heeft ambtsgeheim waarmee privacy is gewaarborgd.
De diaconie komt ook op voor rechten van mensen. Dat gebeurt samen met de direct betrokkenen en met organisaties en instanties. Zo wordt hulp geen liefdadigheid, de diaconie wijst overheden op maatschappelijke problematiek en geeft signalen door waar het fout dreigt te gaan.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Ontvangen baten worden verdeeld volgens de sleutel: 1/3 wereld, 1/3 landelijk en 1/3 plaatselijk. De betrokken instellingen/stichtingen die een bijdrage hebben ontvangen zijn te vinden in de financiële verantwoording 2014.

De diaconie zette in 2014 Stichting Voor Effies op, voor mensen die tijdelijk een woonplek nodig hebben. Stichting Voor Effies werkt nauw samen met de woningstichting WelWonen. Deze mensen krijgen een jaar lang de mogelijkheid voor een nieuwe start onder begeleiding van professionele hulpverleners en vrijwilligers in een gemeubileerde woning. Woningstichting WelWonen biedt na een jaar een reguliere woning aan, zodat de doorstroming is gegarandeerd. Inmiddels zijn twee woonplekken gerealiseerd en wordt er gewerkt aan een derde woonplek.

ANBI-overzicht diaconie 2023

ANBI-overzicht diaconie 2022

ANBI-overzicht diaconie 2021

Beleidsplan voor een bloeiende gemeenschap

Uitwerking van het beleidsplan